Руководства Наблюдательного Совета по этике СМИ

Руководство по освещению вынужденных переселенцев из Арцаха — принято 12 января 2024 на заседании Наблюдательного Совета по этике СМИ (Արցախից բռնի տեղահանվածների վերաբերյալ լուսաբանումների ուղեցույց).

Практическое руководство для журналистов, освещающих проблемы уязвимых групп — принято 25 июня 2023 на заседании Наблюдательного Совета по этике СМИ (Գործնական ուղեցույց խոցելի խմբերի խնդիրները լուսաբանող լրագրողների համար).

Руководство по поведению журналистов и СМИ во время войн, вооруженных противостояний и внутренних конфликтов (дополненный вариант) — принято 12 июля 2021 на заседании Наблюдательного Совета по этике СМИ (Պատերազմի, զինված բախումների և ներքին հակամարտությունների ժամանակ լրագրողների ու լրատվամիջոցների վարքի ուղեցույց [լրացված և խմբագրված]).

Руководство по регулированию информационной сферы и профессиональному поведению СМИ в условиях пандемии – принято 12 мая 2020 на заседании Наблюдательного Совета по этике СМИ (Համավարակի պայմաններում տեղեկատվական ոլորտի կարգավորման և լրատվամիջոցների վարքի ուղեցույց).

Руководство по освещению выборов и референдумов — принято 16 ноября 2017  на заседании Наблюдательного Совета по этике СМИ (Ընտրությունների եւ հանրաքվեների լուսաբանման ուղեցույց; Guidelines on the Coverage of Elections and Referendums).

Руководство по исключению проявлений дискриминации и обеспечению толерантности в средствах массовой информации — принято 17 мая 2017 на заседании Наблюдательного Совета по этике СМИ («Զանգվածային լրատվության միջոցներում խտրականության դրսևորումները բացառելու և հանդուրժողականություն ապահովելու վերաբերյալ» ուղեցույց).

История вопроса: На заседании 23 февраля 2017 Наблюдательный Совет по этике СМИ вынес решение разработать три руководства, первым из которых стало настоящее руководство. Документ базируется на положениях Кодекса этических норм СМИ и журналистов Армении, в частности Принципе 5 “Уважение к представителям различных групп и общечеловеческим ценностям”, вменяющим в обязанности редакции и журналиста: избегать предубежденности в отношении людей по причине их расовой, половой, возрастной, религиозной, национальной, географической принадлежности, сексуальной ориентации, физических недугов, внешности или социального статуса (п. 5.1); никоим образом не разжигать национальную, религиозную вражду и нетерпимость, не дискриминировать по политическому, социальному, половому и языковому признакам, не использовать “язык ненависти” (п. 5.2).

Руководство по поведению журналистов и СМИ во время войн, вооруженных противостояний и внутренних конфликтов  –  принято 30 января 2017 на заседании Наблюдательного Совета по этике СМИ («Պատերազմի, զինված բախումների և ներքին հակամարտությունների ժամանակ լրագրողների ու լրատվամիջոցների վարքի» ուղեցույց).

История вопроса: Необходимость данного руководство была обусловлена все возрастающей актуальностью вопроса безопасности армянских журналистов, работающих в “горячих точках”, а также освещающих конфликтные ситуации внутри страны. “Четырехдневная война” в апреле 2016, события, связанные с захватом в июле 2016 вооруженной группой “Сасна црер” полка патрульно-постовой службы Полиции РА, равно как и происходившие ранее противостояния во время митингов и шествий выявили некоторые изъяны в медиа-освещении и продемонстрировали насущность разработки правил поведения. Руководство носит чисто рекомендательный характер.

Руководство “Правила поведения сотрудников редакций в социальных сетях” — принято 23 июля 2015 на заседании Наблюдательного Совета по этике СМИ (Ուղեցույց «Սոցիալական ցանցերում խմբագրությունների աշխատակիցների վարքի կանոնների վերաբերյալ»; Guidelines on the Rules of Conduct of Editorial Staff on Social Networks).

История вопроса: 16 мая 2015 на собрании представителей медиа и журналистских объединений, присоединившихся к инициативе по саморегулированию, было предложено, чтобы Наблюдательный Совет разработал руководящий документ, на основании которого каждое СМИ создаст правила поведения сотрудников своей редакции в социальных сетях. Предложение было обусловлено пунктом 3.5 Кодекса этических норм СМИ и журналистов Армении: “Установить правила поведения сотрудников редакции в социальных сетях и следить за соблюдением этих правил.”

Руководство для СМИ Армении, разработанное на основании прецедентного решения Европейского суда по правам человека по делу “Делфи АС против Эстонии” — принято 23 июля 2015 на заседании Наблюдательного Совета по этике СМИ (Ուղեցույց Հայաստանի ԶԼՄ-ների համար՝ մշակված  «Դելֆին ընդդեմ Էստոնիայի» գործով Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպային որոշման հիման վրա; Guidelines for Armenian Media, Developed Based on the Delfi AS v. Estonia European Court of Human Rights Judgment).

История вопроса: 16 июня 2015 Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) вынесла решение по делу “Делфи АС против Эстонии”. Ряд правовых положений этого прецедентного постановления могут существенно изменить границы ответственности СМИ в Интернете. ЕСПЧ постановил, что ответственность за удаление недопустимых комментариев пользователей (к примеру, содержащих язык вражды или призывы к насилию) ложится на СМИ не с момента получения уведомления о наличии таковых, а сразу после того, как СМИ стало известно о существовании подобных комментариев. На основании положений этого решения ЕСПЧ Наблюдательный Совет разработал рекомендации для тех СМИ, которые предоставляют пользователям возможность размещать свои комментарии под публикуемыми материалами.