New Times: Making a Professional Newspaper in an Emerging Democracy

Handbook for media managers by Tatiana Repkova; with the support of Open Society Institute; Yerevan, 2003; translation into Armenian.

Նոր ժամանակներ: Ինչպես ստեղծել պրոֆեսիոնալ թերթ ժողովրդավարական հասարակության պայմաններում